TeenEinstein - Get 24/7 Homework Help | STEM Tutoring | NEET | IIT JEE | CBSE | Learn Coding | Quiz
  
S.No Subject Topics Total
Questions
Basic Total
Questions
Advanced
1 Maths Algebra 50
Start
50
Start
2 Maths Geometry 50
Start
50
Start
3 Maths Trigonometry 50
Start
50
Start
4 Maths Consumer Math 50
Start
50
Start
5 Maths Mathematical Reasoning 50
Start
50
Start
6 Maths Statistics and Probability 50
Start
50
Start